POLITYKA PRYWATNOŚCI w Racetrax.pl

Szanowny Kliencie,

Racetrax.pl respektuje i chroni Twoją prywatność, przestrzega zasad określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z 10 maja 2018r. w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z powyższym informujemy Cię, że jeżeli podajesz nam swoje dane osobowe ich administratorem jest GLOW Design – Mateusz Główka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Halna 4, NIP 937-242-74-61

Cel przetwarzania danych Twoje dane są i będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • wykonania umowy, której jesteś stroną, w tym obsługiwania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń,

 • wykonania przez nas obowiązku prawnego, w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością,

 • podjęcia na Twoje życzenie działań mających na celu ewentualne zawarcie umowy (złożenie oferty, prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną),

 • kontaktowania się z Tobą, prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Ciebie w tym zakresie zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem wykonania obowiązków ustawowych oraz gdy jest to konieczne w związku z dochodzeniem roszczeń. Twoje dane będą również przekazane przedstawicielowi producenta w Polsce, który udziela gwarancji na zakupione przez Ciebie produkty.

Rodzaj przetwarzanych danych

 • Przetwarzać będziemy wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyższych celów, tj. imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, REGON oraz ewentualnie numer telefonu, e-mail i numer rachunku bankowego do rozliczeń.

 • Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zakupem towarów lub usług bądź Twoja prośbą o przygotowanie oferty lub informacji. Mogliśmy je również uzyskać od przedstawiciela producenta, z którym kontaktowałeś się w sprawie związanej z zakupem produktów.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie swoich danych jest dobrowolne, niemniej jednak może być konieczne dla realizacji ww. celów (np. do zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji) oraz wypełnienia prawnych zobowiązań ciążących na GLOW Design – Mateusz Główka związanych z rozliczeniami pieniężnymi, podatkami i rachunkowością.

Okres przechowywania danych
Twoje dane zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:

 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną – przez czas wykonywania tej umowy przedłużony o okres rękojmi za wady bądź gwarancji (w zależności od tego, który jest dłuższy), nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości,

 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu ewentualnego zawarcia umowy i złożenia oferty – przez okres ważności oferty podany w ofercie,

 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do dnia wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa

 • Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych i – w ramach obowiązujących przepisów prawa – do ich przenoszenia, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 • Posiadasz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku takiego sprzeciwu nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Jeżeli poprosiliśmy Cię o zgodę na przetwarzanie danych, możesz cofnąć zgodę w każdym momencie.

 • Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Kontakt Gdybyś chciał się z nami skontaktować w sprawie ochrony Twoich danych osobowych, to możesz to zrobić, pisząc na adres pocztowy administratora Twoich danych podany wyżej, adres elektroniczny info@racetrax.pl